Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

STATUT  MIEJSKIEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W WARCIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie, zwany dalej „Ośrodkiem”  został utworzony na mocy Uchwały Nr  IX Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Warcie z dnia 28.02.1990r w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie.

§2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy  Warta, działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

§ 3.  Ośrodek obejmuje swym działaniem obszar w granicach administracyjnych Gminy Warta.   

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miasto  Warta.


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie, jest jednostką organizacyjną Gminy Warta utworzoną w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotyczących pomocy społecznej. 

§ 6. Ośrodek działa w oparciu  i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r .o finansach publicznych ,

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

5) Statutu Gminy Warta,

6) niniejszego  Statutu,

§ 7.  Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Warta,

2) ustalanie,  przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, 

3) prowadzenie pracy socjalnej, doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

4) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizację programów i projektów socjalnych, 

5) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

6) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, 

7) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

8) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych, 

9) ustalanie prawa do stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ich wypłata, 

10) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

11) zadania z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, 

12) organizacja pracy z rodziną zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

13) dożywianie dzieci,

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

15) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w  tym domu.

§ 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień. 

§ 9. Ośrodek w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i  pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi. 


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 11. Pracą ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka zastępuje go upoważniony przez Kierownika - pracownik Ośrodka. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz  Warty. 

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników ośrodka wykonuje Kierownik. 

5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz  Warty.

6. Kierownik i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami zadań oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarności. 

§ 12. Do podstawowych obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników; 

2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 

3) wydawanie na podstawie upoważnień Burmistrza   Warty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

§ 13. Kierownik Ośrodka w szczególności odpowiada za: 

1) prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 

2) opracowywanie projektów budżetowych dotyczących finansowania zadań statutowych; 

3) prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka. 

§ 14. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz zapotrzebowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

§ 15. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i zakresy czynności na stanowiskach pracy określa kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

§ 16. Organ prowadzący zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej, a także obsługę prawną.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 17. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji celowych przyznawanych zgodnie z obowiązującymi przepisami na realizację zadań zleconych gminie, a w zakresie zadań własnych - z budżetu Gminy Warta 

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki , w którym w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada  Miejska w Warcie. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 19. Ośrodek używa dwóch  pieczęci  podłużnych  z  nazwą w pełnym brzmieniu:

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie

ul. kpt. St. Skarżyńskiego 12,  98-290 Warta

tel./fax 43 8294029,

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie

ul. kpt. St. Skarżyńskiego 12,  98-290 Warta

NIP 8271361903     REGON 005273257

tel./fax 43 8294029,

 

§ 20. W pozostałych sprawach nie nieuregulowanych niniejszym  statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy statut zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30.01.2019 r. Nr V/22/2019 ​

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny