Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1. Zespół Interdyscyplinarny  to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy ​w rodzinie. Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:

*budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

*zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

 

2. Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jaki stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

*opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

*monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

*dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Przewodnicząca zespołu:

Agnieszka Nowicka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie

Członkowie zespołu:

1.       Krzysztof Żubrowski – przedstawiciel Gminno Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie;

2.       Bogusława Skonieczna – przedstawiciel NZOZ „Centrum” w Warcie;

3.       Elżbieta Angulska - przedstawiciel NZOZ „Medyk” w Warcie;

4.        Anna Putyńska – przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Warcie;

5.       Iwona Grześkowiak - przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Warcie;

6.       Justyna Rosiak – przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie;

7.       Marzena Błaszczyk – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Sieradzu;

8.       Ewa Bartkiewicz – Kęsiak – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Sieradzu;

9.       Mariusz Marciniak – przedstawiciel Komisariatu Policji w Warcie.

 

Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego określa:

Uchwała Nr XII/55/11 z 27.09.2011r.

Organizację Pracy zespołu określa Regulamin ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiący załącznik do Zarządzania nr 30/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 13.02.2018r.

 

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Warta:

 

Lp.

Nazwa

Podmiot prowadzący

Zakres świadczonych usług

Adres

Tel./fax

Strona internetowa

1.

Zespół Interdyscyplinarny działający przy MOPS w Warcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie

Udzielanie kompleksowej pomocy osobom rodzinom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

ul. Skarżyńskiego 12,

98-290 Warta

43 8294 029

 

www.warta.naszops.pl

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych

ul. 3-go Maja 29

98-290 Warta

43 8294 734

 

http://poradniawarta.pl

3.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

-udzielanie nieopłatnych porad prawnych

ul. 3-go Maja 29

98-290 Warta

43 8294 121

brak

4.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Centrum Psychiatryczne w Warcie

Lecznictwo psychiatryczne w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych

- diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych

ul. Sieradzka 3

98-290 Warta

43 8296  293

43 8296 297

http://www.szpitalwarta.regiony.pl

5.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Centrum Psychiatryczne w Warcie

Lecznictwo psychiatryczne w warunkach stacjonarnych i amvulatoryjnych

-diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych

ul. Sieradzka 3 98-290 Warta

43 8296 293

43 8296 297

j.w

6.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnionych

Centrum Psychiatryczne w Warcie

Terapia uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych

-diagnostyka uzależnienia

- psychoterapia indywidulana i grupowa

-działania konsultacyjne-edukacyjne

-farmakoterapia

ul. Sieradzka 3 98-290 Warta

43 8296 329

j.w

7.

Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Centrum Psychiatryczne w Warcie

-terapia uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych

- diagnostyka uzależnienia

- psychoterapia indywidualna i grupowa

-działania konsultacyjne-edukacyjne

-farmakoterapia

ul. Sieradzka 3 98-290 Warta

43 8296 342

43 8296 330

43 8296 224

j.w

8.

Gminno Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie

Gminno Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie

-przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią

-motywowanie i zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie

-

ul. Rynek im. Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta

43 8287 100

brak

9.

NZOZ „Medyk” Warta

NZOZ „Medyk” Warta

-podstawowa opieka zdrowotna

-świadczenia specjalistyczne

ul. Przedwiosnie 36/38 98-290 Warta

43 8294 131

brak

10.

NZOZ „Centrum” Warta

NZOZ „Centrum” Warta

- podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia specjalistyczne

ul. Koźmińska 9 98-290 Warta

43 8294 887

brak

11.

Ogniwo Prewencji

Komisariat Policji w Warcie

-realizacja zadań wynikających z ujawnionej przemocy w rodzinie

ul. 3 Maja 29

98-290 Warta

43 8294 007

brak

12.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

-poradnictwo prawne

-poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo socjalne

-instruktor terapii leczenia uzależnień

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

43 827 18 07

43 822 43 77

www.pcprsieradz.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny